INTEGRITETSPOLICY

För oss är det viktigt med förtroende och att du känner dig trygg med att låta oss hantera viss data om dig. Vi är måna om att du skall vara medveten om att detta sker på ett tryggt och säkert sätt helt enligt lagen om dataskyddsförordningen (GDPR)

Vill du lära dig mer om vilka lagar och rättigheter du har? Klicka dig vidare direkt till Integritetsmyndighetens sida för att lära dig mer. Vidare i detta kapitel finner du ytterligare information om hur vi på D-Source valt att tillämpa lagarna i vårt arbete gentemot dig som person.

DATASKYDDSPOLICY

Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”Dataskyddsförordningen”).

Dataskyddsförordningen har ersatt de nationella dataskyddslagstiftningarna (personuppgiftslagen - PUL) i samtliga EU-länder och tillämpas likvärdigt i alla EU-länder med undantag för mindre särreglering. De nya reglerna som trädde i kraft från och med 25 Maj 2018 särskiljer sig inte nämnvärt från den tidigare personuppgiftslagen. Den största skillnaden är att de införts mer omfattande skyldigheter för personuppgiftsbiträden och att sanktionsavgifterna avsevärt har höjts vid brott mot den nya dataskyddsförordningen.

D-source kommer primärt att handhålla denna typ av information som innefattar personal och kandidatrelaterade system. (Lönesystem, CV'n etc) 

Den personliga integriteten är viktig att upprätthålla. Personuppgifter måste behandlas med största försiktighet och i enlighet med relevanta lagar, EU 2016/679 GDPR och myndighetskrav.

  • Förordningen syftar till att stärka enskilda personers rättigheter genom att ge dem större kontroll över sina egna personuppgifter.

  • Dataskyddsförordningen omfattar alla verksamheter som behandlar persondata; information om anställda, kunder, användare, leverantörer och liknande.

Syftet med denna lagförordning är att säkerställa att din personliga integritet skyddas på ett säkert och lagenligt sätt.

RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt att få tillgång till den data och de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.
Det innebär i praktiken att du:

  • Kan begära en kopia av de uppgifter du vill känna till samt möjlighet att verifiera denna.

  • Har rätt att neka direkt marknadsföring, samt rätten att begära att dina personuppgifter inte används i de ändamål som rör direkt marknadsföring.

  • Har fullständiga rättigheter att begära att samtliga uppgifter om dig raderas för de fall där datan inte används, eller är nödvändig för det initiala syfte den blev insamlad för.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag göras genom att fylla i formuläret nedan och skicka. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig, därför kommer du att bli kontaktad av oss.


KONTAKT

Har du fler frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter?
Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig!
Namn E-post Meddelande Sänd